INFO

METODO DI PRENOTAZIONE & CONDIZIONI D’AFFITTO
Potete prenotare le vostre vacanze presso i nostri appartamenti LIVIGNO
ELISIR contattandoci telefonicamente o per via email potendo così ricevere i
nostri dati bancari per il versamento dell’acconto. Garantiamo la prenotazione
definitiva solo a seguito del versamento della caparra, per tale versamento avrete a
disposizione due giorni a meno che con la titolare non venga concordato
diversamente. A causa delle varie tempistiche bancarie, siete pregati di mandarci
un file di avvenuto versamento via email. Chiediamo gentilmente che la
prenotazione e il versamento vengano fatte dal medesimo nominativo. Non si
accettano prenotazioni né disdette via sms; il saldo totale dovrà essere eseguito al
vostro arrivo alla consegna delle chiavi.
Per eventuali cancellazioni queste sono sgravate da ogni penale se effettuate entro
i 60 giorni dalla data di arrivo prevista. In caso la cancellazione venga annunciata
oltre tale termine non verrà restituita la caparra versata.
Informiamo i gentili clienti che il Check-In è dalle ore 15.00 mentre il Check-Out
è alle ore 9.00.
Inoltre verrà richiesta un deposito di 100 euro al check-in, tale somma verrà
riconsegnata al check-out nel caso l’appartamento non abbia subito danni. A tali
danni fisici verranno aggiunte anche eventuali trasgressioni alle regole della casa
come ad esempio il divieto di fumare in appartamento (è possibile farlo sui balconi)
e il disturbo della quiete degli altri condomini oltre le ore 22.00 tranne casi
eccezionali.

HOW TO MAKE YOUR RESERVATION AND TERMS AND
CONDITIONS
You can book your holiday stay in our LIVIGNO ELISIR apartments by contacting
us by telephone or by email and obtaining our banking details necessary in order
to make an advance payment in this way. We can guarantee a final reservation only
after receiving the advance payment, and you have two days to pay it unless there
are other arrangements with the owner. Due to the fact that banking operations take
various time periods to complete, please email us with a confirmation of your
payment. Please make sure that both your reservation and transfer are made in the
same name. We do not accept any reservations or reservation cancellations by SMS
text messaging; you must pay the balance upon your arrival, when collecting your
keys.
When cancelling your reservation, there are no charges debited to your account if
the cancellation takes place up to 60 days before the foreseen date of arrival. If the
cancellation takes place at a later date, the advance payment that has been paid
shall not be refunded.
We would like to inform all our customers that check-in time starts from 3pm,
whereas check-out time is at 9am.
Moreover, a deposit of EUR 100.00 is required at check-in. The deposit shall be
repaid at check-out if there is no damage to the apartment caused by the guest. As
damage to property one shall also consider all potential breaches of the House
Regulations, such as violation of the no-smoking rule in the apartment (you may
smoke on the balconies), or disturbing the peace of other occupants after 10pm,
except in justified cases.

SPOSÓB DOKONYWANIE REZERWACJI I WARUNKI WYNAJMU
Można zarezerwować pobyt wakacyjny w naszych apartamentach LIVIGNO
ELISIR kontaktując się z nami telefonicznie lub przez email w ten sposób
otrzymując nasze dane bankowe potrzebne do zapłacenia zaliczki. Gwarantujemy
ostateczną rezerwację dopiero po zapłaceniu zaliczki, mają Państwo dwa dni na jej
zapłacenie, chyba że zostaną poczynione inne ustalenia z właścicielką. Z powodu
różnego czasu trwania operacji bankowych, prosimy przesłać potwierdzenie
dokonania przelewu drogą mailową. Uprzejmie prosimy, aby rezerwacja i przelew
były dokonywane na to samo nazwisko. Nie akceptujemy rezerwacji ani
anulowania rezerwacji przez wiadomość sms; saldo należy uiścić po przyjeździe,
przy odbiorze kluczy.
W sprawie ewentualnego anulowania rezerwacji, nie są naliczane żadne opłaty,
jeśli anulowanie ma miejsce 60 dni przed datą przewidzianego przyjazdu. W
przypadku anulowania rezerwacji w terminie późniejszym, wpłacona zaliczka nie
podlega zwrotowi.
Informujemy naszych klientów, że zameldowanie odbywa się od godziny 15.00,
a wymeldowanie o godzinie 9.00.
Ponadto przy zameldowaniu wymagana jest kaucja w kwocie 100 euro. Kaucja
podlega zwrotowi przy wymeldowaniu, jeżeli w apartamencie nie zostaną
wyrządzone żadne szkody. Do szkód materialnych dolicza się ewentualne
wykroczenia przeciwko regulaminowi obowiązującemu w domu, na przykład
złamanie zakazu palenia w apartamencie (można palić na balkonach), zakłócanie
spokoju innych lokatorów po godzinie 22.00, z wyjątkiem wyjątkowych
przypadków.